اصفهـآنـ بـآ آنـ همـه وسعتــ شـده نصفـ ِ جهانــ !

یکــ وجبــ قـَد داریـ ُ کلـ ِ جهـآنمـ گشتــه ای !